کد مرسوله ها 1402

1402/9/13 👇

شناسه مرسوله :
221580202800248380003111
هزینه خدمت:
137875ریال
بنا بر اظهار فرستنده، مرسوله فاقد وجه نقد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی می باشد
اطلاعات تکمیلی:
http://tracking.post.ir/search.aspx?id=221580202800248380003111

1402/2/4 👇

1402/2/5 👇

1402/2/9 👇

1402/2/10 👇

1402/2/13 👇

1202/2/16 👇

1402/2/18 👇

1402/2/20 👇

1402/2/21 👇

1402/2/23 👇

شناسه مرسوله :

221580205400005810889114

هزینه خدمت:

230633ریال

بنا بر اظهار فرستنده، مرسوله فاقد وجه نقد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی می باشد

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir/search.aspx?id=221580205400005810889114

1402/2/24 👇

1402/2/25 👇

1402/2/27 👇

1402/2/30 👇

1402/2/31 👇

1402/3/4 👇

1402/3/6 👇

شناسه مرسوله :

221580206800025980897111

هزینه خدمت:

208998ریال

بنا بر اظهار فرستنده، مرسوله فاقد وجه نقد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی می باشد

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir/search.aspx?id=221580206800025980897111

1402/3/7 👇

مشتری محترم تیپاکس ، سلام

قرارداد با کد رهگیری 641202306281048986

به تعداد 1 فقره از مبدا کرج به مقصد تنکابن ثبت شد.

ارزش بسته : 2,000,000 ریال(سقف مبلغ جبران خسارت مطابق اظهار ارزش مرسوله توسط مشتری می باشد)

هزینه ارسال : 269,612 ریال (0 ریال نقدی و 269,612 ریال پس کرایه)

رهگیری : Tipaxco.com/?id=641202306281048986

شما می توانید از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت هزینه ارسال اقدام کنید.

http://jetpay.tipax.ir/?id=641202306281048986

خدمات مشتریان تیپاکس : 0218457

1402/3/8 👇

شناسه مرسوله :

221580207000014550635111

هزینه خدمت:

202860ریال

بنا بر اظهار فرستنده، مرسوله فاقد وجه نقد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی می باشد

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir/search.aspx?id=221580207000014550635111

1402/3/10 👇

1402/3/11 👇

شناسه مرسوله :
221580207300344940000111
هزینه خدمت:
227121ریال
بنا بر اظهار فرستنده، مرسوله فاقد وجه نقد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی می باشد
اطلاعات تکمیلی:
http://tracking.post.ir/search.aspx?id=221580207300344940000111


1402/3/17 👇

1402/3/20 👇

1402/3/22 👇

1402/3/27 👇

1402/3/29 👇

مرسوله:

221580209100018720008111

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/3/31 👇

1402/4/1 👇

1402/4/3 👇

مرسوله:

221580209600010630000114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/4/4 👇

مرسوله:

221580209700586300000114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/4/7 👇

1402/4/10 👇

1402/4/12 👇

1402/4/14 👇

1401/4/17 👇

1402/4/19 👇

1402/4/21 👇

1402/4/24 👇

1402/4/26 👇

1l402/4/28 👇

1402/4/31 👇

1402/5/2 👇

1402/5/4 👇

1402/5/7 👇

1402/5/9 👇

1402/5/14 👇

1402/5/16 👇

1402/5/18 👇

1402/5/21 👇

1402/5/23 👇

1402/5/26 👇

1402/5/28 👇

1402/5/30 👇

1402/6/6 👇

1402/6/8 👇

1402/6/20 👇

1402/6/22 👇

مرسوله:

221580217700015300068114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/6/26 👇

1402/6/27 👇

1402/6/28 👇

1402/6/29 👇

1402/7/1 👇

1402/7/8 👇

سلام

کدرهگیری 6412023103011514819

1 بسته از کرج به شهر جدید هشتگرد ثبت شد.

ارزش بسته:2,000,000 ریال(سقف مبلغ جبران خسارت)

هزینه ارسال:313,375 ریال (0 ریال نقدی و 313,375 ریال پس کرایه)

رهگیری :http://s.tipax.ir/tracking5_NGp

هزینه ارسال را از طریق لینک امن پرداخت کنید : http://s.tipax.ir/paymentlink5_NGq

تیپاکس - 0218457

1402/7/9 👇

1402/7/10 👇

1402/7/15 👇

1402/7/17 👇

مرسوله:

221580220300002290033114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/7/19 👇

1402/7/22 👇

مرسوله:

221580220800010990000114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/7/23 👇

1402/7/24 👇

1402/7/25 👇

مرسوله:

221580221100022970048114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/7/26 👇

مرسوله:

221580221200006960766114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/7/29 👇

1402/7/30 👇

1402/8/1 👇

1402/8/2 👇

1402/8/6 👇

1402/8/8 👇

1402/8/10 👇

1402/8/13 👇

1402/8/15 👇

1402/8/17 👇

1402/8/20 👇

1402/8/22 👇

1402/8/24 👇

1402/8/27 👇

1402/8/28 👇

1402/8/29 👇

مرسوله:

221580224500005630000114

اطلاعات تکمیلی:

http://tracking.post.ir

1402/9/1 👇

1402/9/4 👇

1402/9/6 👇

1402/9/8 👇